info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

 

 

מדיניות פרטיות באתר

נפלאות מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה, ולכן אנו מפרסמים את המדיניות ביחס להגנת הפרטיות באתרים, תוך התחייבות כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

כללי

 בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין. לדוגמה, בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד.

רישום לשירותים

 ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע

 הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של נפלאות ובאחריותה.

השימוש במידע

 השימוש במידע שנאסף בנפלאות ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

 - לאפשר  להשתמש בשירותים שונים באתרים .

- לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.

- לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

- לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.

- כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את נפלאות יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

 נפלאות מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.

 מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

 נפלאות לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

 מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 

מסירת מידע לצד שלישי

 החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 - אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה
   המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה

 - במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין נפלאות שתחייב חשיפת פרטיך:
 - אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;

 -  אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

- אם נפלאות תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 Cookies

 אתר החברה משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

 דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

נפלאות מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות
ב-
Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של נפלאות.

אבטחת מידע

 נפלאות מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, "נפלאות" לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

 על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל :

 נפלאות

 ת.ד. 3861, ירושלים מיקוד:91037

 טל: 050-7339456

 פקס: 02-6541438

 אימייל : niflaot08@gmail.com

 בנוסף, אם המידע שבמאגרי נפלאות משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

שינויים במדיניות הפרטיות

 בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.