info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

פינצטה גיליון 3 - הקשרים

פינצטה גיליון 3 - הקשרים

   

Pinzette 3  פינצטה
תעלומות המחפשות פתרון

הקשרים

 22.1.11


כשאומרים הקשר בתחקיר למה הכוונה?

הכוונה שנושא מוביל לנושא, דבר מוביל לדבר ונקודה מובילה לנקודה באמצעות קו דמיוני המהווה את ההקשר ביניהם.
פעמים רבות מגיעים לכך בדרך אינטואיטיבית ואסויאטיבית שאותה קשה להסביר.
איך הגענו לכך? מה הוליך את חוט המחשבה מדבר אחד לשני.
האם דמיון השם של הנושא?
האם דמיון הצורה שמזכירה? 
האם מקום שמזכיר?
קשה להסביר זאת אולם כשמודעים לכך שהקשר יכול להביא אותנו לפתרון, אפשר לפתח את הנושא.

למשל, אבד לנו משהו, חפץ, מסמך או כל דבר ואנו רוצים למצוא אותו. חפשנו בכל מקום ושום דבר לא הוליך אותנו למציאת החפץ.
מה עושים? אחת האפשרויות לעשות סדר בזכרון באמצעות סדר הפעולות שבצענו ממועד מסויים וההקשר מדוע בצענו את הפעולות הללו.
מה המניעים לביצוע אותן הפעולות. 
כדאי לרשום את סדר הפעולות לפי תאריך וזמן. הרישום מסייע לחיזוק הזכרון של מה קרה וכיצד החפץ נעלם, מתחזק!

הקשר - סיפור מן החיים

בקייץ 2009 השתתפתי בסיור בפולין מטעם משרד התיירות הפולני. הפעם הודרכתי, לא הדרכתי.
בעיירה קרוסנו Krosno, ערכנו סיור עם המדריכה המקומית. בעבר הרחוק חיו פה יהודים רבים.
חיפשנו את בית הכנסת  ובכניסה לרחוב י. סלובצקי  J. S?owackiec , הראתה לנו מרחוק מגרש ריק עליו עומדות כרגע כמה מכוניות ובעבר עמד כאן בית הכנסת הגדול של העיירה.  
רציתי לצלם את ה"ריק" ואת ה"אין" והתקדמתי אל המגרש וצלמתי אותו. בצדו השמאלי של המגרש גובל בניין ומעל פתח הכנסה ישנו עיטור גדילים כמו ציצית. העיטור הזה הזכיר לי מיד את בית הכנסת הגדול לשער בברדיצ'ב Berdychiv באוקראינה שהיום משמש כמפעל. 
בחלקו הגבוה של הבניין בחזיתו הצרה, מופיע עיטור של גדילי ציצית.
מכאן הסקתי שהמבנה הצמוד למגרש הריק שבוע עמד בעבר בית הכנסת, שימש גם הוא כבית תפילה ואלי כאגף של בית הכנסת. כמובן שצריך לבדוק את תקופת בניית שני בתי הכנסת והאם ישנה השפעה וכו'. 
 
זה היקש כתוצאה מהקשר.    

Krosno Poland - כאן על המגרש עמד פעם בית כנסת Krosno Poland - עיטור הגדילים מעל פתח הכניסה לבניין Berdychiv Ukraine - עיטור הגדילים בבניין בית הכנסת בעבר