info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

פינצטה גיליון 8 - מי זה אולקסה דובוש

פינצטה גיליון 8 - מי זה אולקסה דובוש

Pinzette 8  פינצטה
 תעלומות המחפשות פתרון

מי זה אולקסה דובוש? 
 4.4.11

 

בילדותי אהבתי מאוד לקרוא ספורי חסידים. היה לי ספר ילדים עם כריכה אדומה ובו ספורי חסידים ובעיקר מסיפורי "הבעל שם טוב" ( ר' ישראל בן אליעזר בן המאה ה - 18).
באחד הסיפורים סופר על ראשית פעילותו של הבע'שט, ותקופת התבודדתו בהרי הקרפטים באזור העיירה קוסוב, אז פגש באולקסייה דובוש האגדי שהיה גם שודד דרכים וגם לוחם חופש מבני ההוצולים באוקראינה והאגדות אודותיו היו חלק מן ההווי האוקראיני וההווי היהודי.
במפגש התכוון דובוש לפגוע בבע'שט אך התאבן וכך הבין את קדושתו של האיש.
דמותו של דובוש ריתקה אותי כבר אז.
אבי - אפרים שילה ראה זאת ונהג לצטט באוזני כמה שורות מתוך הבלדה של המשורר שמשון מלצר (מלצר שמשון, עשרה שערים, הוצ' מוסד ביאליק, תש'ג, ע' ל-לה) - "דובוש והבעל שם טוב" בהן, דובוש מדבר בהכנעה אל הבעל שם טוב:  

 

בעל שם טוב

 

דובוש מתחנן לבעש'ט:               ..."שרואלו, שרואלו איש אלוה! דובוש, דובוש לרגליך!
                                                        שור, מראש קרפט גבוה הנה רדתי אליך,

    שרואלו, שרואלו, זה הכלי מטבעות מלאתי -
       מתנה לך, איש הפלא...גם גרזן שנון הבאתי...

      קח הכלי, קח הכסף - אך נפשי משאול גאלה,
כי קרוב יומי ללכת לעשות חשבון למעלה.

אעמוד לדין גבוה: אלוהים - הוא ישפטני.
               הוא ישאל מה פה עשיתי - שרואלו, מה אגיד? ענני!

                 שרואלו, שרואלו! קח הכסף, אך נפשי משאול הצילה,
       פן את הגרזן אניפה, באחת ראשך אפילה... "

 והבעש'ט עונה לו:                          " דובוש, דובוש! טשולוביטשה! איך תבוא לדין של מעלה
                                                       וגרזן שנון עליך?  הגרזן ממך והלאה!"
                                                       ...

 

לימים ואני מדריכה באזור, המשכתי בתחקיר, והלכתי בעקבות הבלדה של מלצר והאגדות על הבעש'ט ודובוש במורדות הרי הקרפטים באוקראינה,  בין אזור  צ'רנוביץ' לבין קולומיאה, קוסוב וויז'ניץ.

כאן נהג הבעל שם טוב לטבול