info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

פינצטה גיליון 13 - תאריכים מספרים

פינצטה גיליון 13 - תאריכים מספרים

 

Pinzette 13 פינצטה
תעלומות המחפשות פתרון

12.6.2011

תאריכים מספרים

מסמכים מתועדים בתאריכים. התאריך מהווה נקודת התייחסות לחיפוש מסמך, להבהרת נקודות בעייתיות והוא מהווה נקודת התייחסות המסייעת רבות בתחקיר נושא. 

התאריך הוא אבן דרך על פני ציר הזמן ומהווה נקודת התייחסות לאירועים שקרו לפני נקודת זמן זאת ולאירועים שקרו לאחר נקודת זמן זאת.

למשל ההזמנה למסיבת האירוסין בברלין בירת גרמניה של הזוג האניי ארט וגרהרד רושין:

הזמנה לחתונתם של האניי ארט וגרט רושין


כביכול, הזמנה שגרתית למסיבת אירוסין של זוג צעיר שתתקיים ב 21.10.1939.

מה מספר התאריך שממנו אנו לומדים מה עומד מאחורי ההזמנה הזאת?  

תאריך האירוסין  21.10.1939 - חודש ושלושה שבועות לאחר שמלחמת העולם השנייה פרצה ושש שנים, תשעה חודשים ושלושה שבועות לאחר עלייתם של הנאצים לשלטון בגרמניה וכמעט שנה לאחר אירועי 'ליל הבדולח'.

יהודי גרמניה נתונים לגזרות והתעללות גוברת והולכת מאז עליית הנאצים לשלטון.

אחת הגזרות היא הוספת השם שרה לשמן של הנשים וישראל לשמם של הגברים ולכן בהזמנה מצויין שמם של בני הזוג הצעיר: האני שרה ארט וגרהרד ישראל רושין.
היכן מתקיים הטכס? במקום שבו חי הזוג כרגע והיכן חי הזוג עכשיו?

ב Zt. Paderborn - מחנה 'אימונים להסבה מקצועית' (חינוך מחדש) Umschulungslager.

הזוג הצעיר חי שם מתוקף אחת הגזירות שהוטלו על היהודים.

תאריך נוסף מופיע בחותמת הזאת:

חותמת על מסמך אימוץ

זו חותמת דואר רובנו על מסמך אימוץ והטבלה בכנסיה של ילדה יהודייה. הגדלתי מאוד את המסמך עד שיכולתי לזהות כי התאריך המופיע על החותמת הוא 15.12.1944.

לפני שהגדלתי מאוד את המסמך, התאריך היה מטושטש ונראה לי כ 25.4.1943, סמוך מאוד למועד העברת הילדה למשמורת לזוג פולני אוקראיני ומכאן הסקתי כי נעשה מחטף באימוץ מיידי של הילדה, כך שבמידה וההורים היהודים ישרדו ויבואו לקחתה בתום המלחמה, הם לא יוכלו לקבלה.

לאחר שזיהיתי את התאריך הנכון באמצעות הגדלה ניכרת מאוד של המסמך, הבנתי שהתאריך הוא כ 6 חודשים לאחר שחרור וסיום המלחמה באזור - רובנו בווהלין - ומכאן שהילדה הוטבלה ואומצה כ שנה ו 8 חודשים לאחר שהגיעה אל המשפחה ולכן יתכן והמאמצים חיכו שהמשפחה היהודיה תגיע לקחת את הילדה ומשלא באה, הבינו שכולם נספו במלחמה ולכן הלכו צעד קדימה ואמצו את הילדה.