info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

פינצטה גיליון 24 - מעטפה מספרת

פינצטה גיליון 24 - מעטפה מספרת

 

 

Pinzette 24 פינצטה

תעלומות המחפשות פתרון

25.5.2012
 מעטפה מספרת[1]


 

בתחקיר על מהלך חייו של עו'ד יוסף הימלבלאו מקרקוב שבפולין, בשנים 1939 עם פלישת גרמניה לפולין ועד סקילתו בקיץ 1944 ע'י המון פולני בעיירה הסמוכה לקרקוב, בגלל היותו יהודי, נמצא מכתב ששלח ב 1.10.1941 מקרקוב ב לקרובו בפריז[2].
הנתונים על מעטפת המכתב מספקים מידע רב:

 

 

בצד א של המעטפה: מודבק בול ועליו מצויירת כיכר הסוקניצה בקרקוב העתיקה, ובניין העירייה הישן.

                                                              

בתחתית הבול כתוב: Generalgouvernement
ומצד ימין למעלה מצוייר
סמל הרייך השלישי: נשר פרוש כנפיים ממריא מצלב הקרס.

בצד ב של המעטפה: מופיע שם השולח וכתובתו.
השם הרשום: W. Bzdyl
.
הכתובת:
Krak´ow
´Sw.Krzyza 1

כותב המכתב הוא היהודי עורך דין יוסף הימלבלאו. שולח המכתב ע'פ הרשום בצדה השני של המעטפה הוא
הפולני Bzdyl W..  מדוע ?

המעטפה נפתחה ונסגרהמחדש באמצעות מדבקה שעליה חותמות וביניהן המילה הגרמנית:
Ge"offnet כלומר, "לפתוח"!
יש הוראה לפתוח את
המעטפה. נותנת ההוראה היא הרשות הכתובה בחותמת:
Ober  Kommando der  Wermacht
כלומר, הפיקוד העליון של הוורמכט
OKW  - המטה הכללי של הרייך השלישי.

.


משני צידי המעטפה הקדמי והאחורי, מצוי מידע גלוי, אך כדי להבין חלק ממהלך חייו של יוסף הימלבלאו כותב המכתב, צריך לקשר בין חלקי המידע ולתת הֶקְשרים.

 
הֶקְשרים בנושא המכתב וכותבו:
המכתב נכתב בתאריך 1.10.1941, שנתיים וחודש לאחר כיבוש פולין בידי גרמניה הנאצית. היהודי עורך דין יוסף הימלבלאו מקרקוב, כבר אינו שוהה שם עם משפחתו, אך את המכתב הוא שולח מקרקוב. קרקוב הייתה בירת הגנרלגוברנמן – שטח הכיבוש הכללי של פולין בידי גרמניה הנאצית, ככתוב בתחתית הבול וכמצוייר על הבול.
בתאריך כתיבת המכתב, גטו קרקוב התקיים כבר כמעט 7 חודשים, ויהודי העיר היו סגורים בין חומותיו, אך יוסף הימלבלאו לא היה בתוך הגטו. הוא חי בזהות שאולה של הפולני וולאדיסלאב בזדיל, מי שהיה שוער בניין המשרדים שבו היה משרדו של עורך הדין הימלבלאו, ומשום כך יוסף חתם על המעטפה בשמו של וולאדיסלאב בזדיל. 
המעטפה נפתחה במצוות הפיקוד העליון של הוורמאכט, ועדה לכך המדבקה בגב המעטפה, אך המכתב לא הושחת והגיע שלם ליעדו. מכאן ניתן להבין שיוסף הימלבלאו ידע את מלאכת הכתיבה הסמויה, וידע להעביר את מסריו לנמען בפריז מבלי שהצנזורה הגרמנית תעלה על כך.  
 


 
קטע מתוך ספרי המדריך לתחקיר שורשים ואתור נכסי משפחה, אשר ישווק כספר דיגיטלי באינטרנט. [1]
 

 המכתב נמסר למשפחה לאחר המלחמה, ע'י הנמען בפריז.[2]