info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

סדנת תחקיר להוכחת אזרחות אבות כדי להשיב אזרחות לצאצאים

סדנת תחקיר להוכחת אזרחות אבות כדי להשיב אזרחות לצאצאים

  סדנת תחקיר להוכחת אזרחות אבות כדי להשיב אזרחות לצאצאים

7 מפגשים בני שעה וחצי כל אחד

יש אנשים המבקשים להחזיר לעצמם ולמשפחתם את אזרחות אבותיהם אשר נשללה בעבר מטעמים פוליטיים, גזענות, דת או סיבות אחרות.
כדי לקבל בחזרה את אזרחות אבותיהם שנשללה, עליהם להוכיח את זכאותם לקבלת האזרחות, ולשם כך נדרש בדרך כלל תחקיר מורכב ומאומץ כדי לאתר נתונים המוכיחים זכאות.
מטרת הסדנה: 
להנחות ולהדריך את המבקשים בפעולות התחקיר להוכחת אזרחות אבות וזכאות.
 

נושאי הסדנה:

מפגש ראשון - הנחייה לאיתור חוק השבת אזרחות במדינה המבוקשת לשם בדיקה תכולתו לרלבנטיות עבור המבקש
                       והמסמכים המבוקשים הדרושים לשם כך.
מפגש שני - בניית שרשרת הקשר בין מבקשי האזרחות לבין בעל האזרחות בעבר.
מפגש שלישי
-
איתור
תעודות ומסמכים המוכיחים את אזרחותו של בן המשפחה שממנו נשללה האזרחות. 
מפגש רביעי - אתור והצגת מסמכים המוכיחים את שרשרת הקשר בין בעל האזרחות לבין מבקשי האזרחות.
מפגש חמישי - מסמכי זהות של מבקשי האזרחות.
מפגש שישי - הנחיית מילוי הטפסים הנדרשים.
מפגש שביעי - ניסוח מכתב בקשת האזרחות בצירוף כל הנספחים הרלבנטיים. (על המבקש לתרגם את המכתב
                       לשפה הנדרשת, שישלח לרשויות המדינה הרלבנטית).

 עלות: 1300 ש'ח + מ.ע.מ