info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

סדנת תחקיר אירוע והפקת לקחים

סדנת תחקיר אירוע והפקת לקחים

סדנת תחקיר אירוע והפקת לקחים

6 מפגשים בני 1.5 שעה כל אחד.

 אירוע בלתי צפוי מתחולל , גורם לזעזוע ומחייב תיקון ושינוי בדפוסי התנהגות ברמת הפרט או הארגון.  
כדי לאתר ולהבין את הסיבות לאירוע,  וכדי להסיק מסקנות ולהציע כיווני שינוי בדפוסי ההתנהגות, כך שהסיכוי לחזרתו של האירוע או אירועים דומים יקטן למינימום האפשרי, יש לערוך תחקיר מעמיק ומקיף. 

 

 

?
מה קרה? איך זה קרה? למה זה קרה? מה לעשות כדי שזה לא יקרה שנית?

מטרת הסדנה:

ללמד תחקיר בעקבות אירועים שליליים וחיוביים ולהסיק מסקנות כדי להקטין את הסיכוי שהאירוע יחזור על עצמו אם הוא שלילי או להגדיל את הסיכוי שהאירוע יחזור על עצמו אם הוא חיובי.

מפגש ראשון: בחירת אירוע כדוגמא, הגדרת המטרה, ההקשר של האירוע, הצורך בתחקיר, הגורמים המעורבים, ניסוח שלבי התחקיר.

מפגש שני: בחירת שיטות התחקיר וכלי התחקיר ע'פ האירוע הנחקר, מקורות התחקיר ובחינתם.

מפגש שלישי: תחקיר האירוע, תיעוד הממצאים בכלי תחקיר, ההקשרים בין הממצאים.

מפגש רביעי: הרכבת פאזל מן הממצאים והבנת התמונה השלמה שבה התרחש האירוע.

מפגש חמישי: הסקת מסקנות הנובעות מן התחקיר, הפקת לקחים ושרטוט קווים מנחים להתנהגות כדי למנוע אירועים שליליים בעתיד כדוגמת האירוע הנחקר, או
                      כדי ליצור אירועים חיוביים בעתיד שיחזרו על האירוע הנחקר אם היה חיובי.

מפגש שישי: כתיבת סיכום תחקיר אירוע.

 

עלות: 1125 ש'ח + מ.ע.מ.